ANUNȚ ANGAJARE AUDITOR PUBLIC INTERN

 Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”, cu sediul în cadrul Primăriei Ciurea,  sala nr. 18, etaj 2, sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași, intenționează să angajeze, prin selecţie pe baza calificărilor atestate prin CV și documentele solicitate la depunerea candidaturii, un auditor public intern.

Responsabilități principale:

 • Răspunde de elaborarea metodologiei și a planului de audit intern;
 • Răspunde de elaborarea documentelor specifice activității de audit;
 • Răspunde de activitatea de audit intern și a inspecțiilor de audit intern;
 • Urmărește stadiul implementării recomandărilor propuse prin audituri;
 • Respectă deontologia profesională şi Codul de etică a Auditorilor.

Auditorul intern va fi angajat cu contract de muncă, în cadrul Compartimentului de audit public intern constituit la nivelul Asociației GAL „Colinele Iașilor”.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 1. Studii superioare de lungă durată, profil economic, absolvite cu diplomă de licență;
 2. Vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani;
 3. Acreditare în funcția de auditor.

Alte condiții specifice:

 • Cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului;
 • Abilități în folosirea mijloacelor de comunicare moderne (internet, e-mail, fax);
 • Disponibilitate de deplasare în teritoriul GAL „Colinele Iașilor”

Acte necesare angajării:

 1. CV – model european;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
 5. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie;
 6. Cazierul judiciar.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV-ul la sediul Asociației GAL „Colinele Iașilor” sau prin e-mail la adresa secretariatgal@colineleiasilor.ro

GAL „Colinele Iașilor” angajează auditor