• Proiect de cooperare 421

În septembrie 2014, patru GAL-uri din Iași au elaborat şi depus un proiect de cooperare inter-teritorială cu titlul „Cooperarea Grupurilor de Acțiune Locală în vederea promovării obiectivelor turistice din teritoriul comun, prin realizarea unui ghid turistic interactiv cu elemente de tehnologie QR”.

Cele patru GAL-uri implicate în proiectul de cooperare sunt:

 • Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”
 • Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni
 • Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare
 • Asociația Grupul de Acțiune Locala Valea Prutului

Proiectul a urmărit punerea în valoare din punct de vedere turistic a teritoriilor acoperite de către grupurile de acțiune locală partenere în proiect, informarea pieței turistice asupra diversității obiectivelor acestora și promovarea și încurajarea unor forme de turism durabil prin utilizarea noilor tehnologii.

Scopul proiectului a constat în creșterea vizibilității zonelor acoperite de grupuri prin utilizarea noilor tehnologii, în vederea dezvoltării unei identități si a unei imagini turistice specifice zonelor și realizării unei deschideri către piața turistică, cu importante beneficii pentru viitor.

Dezvoltarea turistică a celor patru teritorii se concentrează în special pe facilitarea turismului activ: îmbinarea vizitării obiectivelor naturale și culturale cu practicarea recreativă a sporturilor (prin utilizarea caiacelor, a bicicletelor etc). Facilitarea turismului de vizitare (natural și cultural) se poate face în special prin încorporarea obiectivelor turistice în circuite și prin informarea turistică adecvată.

Creșterea atractivității teritoriilor GAL-urilor participante ca destinație turistică a presupus crearea unei imagini unitare care să scoată în evidență experiențele turistice atractive pe care turistul le poate trăi în aceste zone prin crearea de trasee turistice culturale sau naturale (sau combinații între acestea două) în care să fie integrate obiectivele turistice din aceste teritorii.

Crearea de trasee turistice a avut mai multe scopuri strategice:

 • Turiștii care vin într-o localitate (inclusiv cei sosiți în tranzit) să fie atrași să meargă și în altele alăturate, diversificând astfel oferta de petrecere a timpului liber din aceste zone;
 • Să crească atractivitatea destinației turistice pentru acei turiști care nu ar fi venit altfel;
 • Promovarea unor obiective mai puțin cunoscute sau vizitate prin parcurgerea unui traseu care străbate locuri consacrate.

Atingerea acestor scopuri a presupus o mai bună informare a turiștilor în privința oportunităților de vizitare pe care le au. Pentru a facilita turiștilor identificarea obiectivelor turistice noi, ele au fost grupate pe categorii ușor recognoscibile și ușor de reținut. Realizarea concretă a acestui obiectiv a pornit de la culegerea de informații detaliate pentru realizarea traseelor turistice. În acest scop, a fost oportună realizarea activității de colectare a informațiilor pentru conținutul ghidului turistic și site-ului web realizate prin prezentul proiect de cooperare.

Proiectul a fost implementat în perioada martie – august 2015, timp în care s-au realizat următoarele activități:

 • 5 întâlniri de lucru a GAL-urilor implicate;
 • colectarea informațiilor pentru conținutul digital și elaborarea inventarului comun;
 • stabilirea unor trasee turistice comune;
 • realizarea unui site web: ghidturistic-ne.ro
 • realizarea a 940 de Ghiduri Turistice interactive prin intermediul codurilor QR;
 • realizarea a 940 de DVD-uri de prezentare;
 • promovarea traseelor turistice prin parcurgerea acestora de către membrii implicați;
 • promovarea proiectului în mass-media prin 2 anunțuri de presă și 2 conferințe de presă.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” a fost coordonatorul acestui proiect de cooperare, atingând prin acesta prioritățile și obiectivele din Planul de Dezvoltare Locală stabilit pentru perioada 2007 – 2013.

 • Proiect Scrierea Strategiei de Dezvoltare Locală

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iașilor” a depus in mai 2015 dosarul de candidatură în cadrul apelului de selecție al sub-măsurii 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”, fiind aprobat ulterior. În perioada 06 ianuarie – 30 martie 2016, asociația a avut în vedere pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului privind Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020.

Strategia de dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” este un instrument important pentru microregiune,  pentru a reduce dezechilibrele economice și sociale și disparitățile dintre mediul urban și cel rural. Astfel, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității reprezintă o modalitate de implementare ce a permis partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare locală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

Nevoia de dezvoltare într-o manieră integrată și inovativă a problematicilor de importanță locală, de dezvoltare echilibrată a comunităților locale este vitală pentru accelerarea evoluției comunității din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”. Partenerii sunt încrezători că impactul acțiunilor implementate, prin abordarea de tip LEADER, va fi unul ridicat și se va adresa unui număr important de beneficiari.

GAL „Colinele Iașilor” urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E., ale LEADER și PNDR și presupune dezvoltarea microregiunii într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia.

Strategia Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” contribuie la diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din teritoriu,  la crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază, la creșterea atractivității teritoriului și la îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare/etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural.

Primul pas în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Colinele Iașilor” a fost evaluarea situației curente a teritoriului din perspectiva domeniilor cheie, care a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive și negative ale evoluției sale. Evaluarea situației curente s-a realizat prin consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriu, respectiv prin activități de animare, consultare publică, informare și grupuri de lucru.

În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT și analiza diagnostic, ca instrumente manageriale, în baza cărora au fost stabilite măsuri relevante care asigură îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora.

Măsurile propuse în strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea microregiunii  într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia. Valoarea adăugată a măsurilor derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi, folosind punctele tari și oportunitățile identificate în analiza SWOT în scopul înlăturării sau reducerii efectelor punctelor slabe și a amenințărilor.

Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”, au fost întreprinse activități de animare și întâlniri de lucru ce sunt în concordanță cu obiectivul general propus în cadrul proiectului depus pe sub-măsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, respectiv creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării SDL.

Acțiunile de animare au avut loc câte una în  fiecare dintre cele 15 comune care alcătuiesc teritoriul, respectiv: Bîrnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Șcheia, Scînteia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești, Pâncești.

Pentru antrenarea populației și a tuturor actorilor locali interesați în realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au aplicat chestionare în toate comunele care fac parte din teritoriul GAL. Așadar, un număr de 350 de persoane din teritoriu au fost implicate în identificarea nevoilor ce stau la baza stabilirii priorităților și obiectivelor SDL.

Cele trei întâlniri de lucru organizate în scopul colectării de informații pentru scrierea strategiei, au avut loc în comunele reprezentative, respectiv Țibana, Țibănești și Ciurea.

La acțiunea de consultare publică, actorii locali participanți au identificat, în ceea ce privește administrația publică, nevoi și priorități legate de:  îmbunătățirea infrastructurii sociale, dotarea cu utilaje și echipamente speciale, dezvoltarea resurselor umane, înființarea și dotarea infrastructurii educaționale (școli, grădinițe, creșe, after-school etc.), înființarea și dotarea căminelor culturale, dezvoltarea socio-economică, conservarea patrimoniului, amenajarea de parcuri și locuri de joacă/recreere, săli de sport etc. De asemenea, membrii societății civile care au participat la întâlnirea de consultare publică au considerat că este foarte importantă această etapă de identificare a nevoilor locale, exprimându-și totodată interesul în ceea ce privește implicarea și disponibilitatea acestora în consultarea cu partenerii referitor la intențiile și planurile pentru dezvoltarea rurală a teritoriului.

Acțiunea de informare a avut ca scop informarea partenerilor privind structura pe care o va avea Strategia de Dezvoltare Locală, datele colectate până în prezent din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, respectiv alte date tehnice privind implementarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru  elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”. În cadrul întâlnirii de informare, au fost prezentate  capitolele Strategiei  de Dezvoltare Locală, ce trebuie să conțină fiecare și s-au purtat discuții referitoare la criteriile de selecție.

Acțiunea întâlnire grupuri de lucru tematice a avut ca scop realizarea de grupuri de lucru cu partenerii și a dus la schimburi și aport de idei noi, precum și la obținerea de informații suplimentare privind abordarea LEADER. În această etapă de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL s-a asigurat promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

În baza informațiilor culese prin intermediul chestionarelor, a intervievării actorilor locali și animării teritoriului s-a realizat analiza diagnostic și SWOT a teritoriului, în urma cărora au fost identificate priorităților, obiectivelor și domeniilor de intervenție prezentate în capitolul IV a SDL, acestea constituind pilonul principal în vederea elaborării de către echipa tehnică GAL a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL „Colinele Iașilor”.

            În data de 30 martie 2016, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iașilor” a depus Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, iar pe 1 septembrie 2016 a fost semnată și înmânată Autorizația de Funcționare a GAL-ului.