Măsurile propuse în strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea microregiunii  într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia. Valoarea adăugată a măsurilor derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi, folosind punctele tari și oportunitățile identificate în analiza SWOT în scopul înlăturării sau reducerii efectelor punctelor slabe și a amenințărilor.

Obiective de dezvoltare rurală 

Obiective transversale

 Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsuri
iii)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

(P1, P6)

 

Obiective transversale: mediu, climă și inovare

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă M5 – Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL
M6 – Dezvoltarea de întreprinderi mici
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M7 – Dezvoltare locală în zonele rurale
M8 – Susținerea incluziunii sociale
M9 – Dezvoltarea infrastructurii sociale
i)Favorizarea competitivității agriculturii

(P1, P2)

Obiective transversale: mediu și climă, inovare

 

P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole M2 – Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici
M3 – Îmbunătățirea performanței economice  exploatațiilor agricole
2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor M4 – Reînnoirea generațiilor de agricultori

 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier M1 – Transfer de cunoștințe si acțiuni de informare