M1 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

 • Măsura corespondentă în PNDR 2014-2020 – M01
 • Contribuția publică nerambursabilă (FEADR + buget național) – 9.930,23 euro
 • Intensitatea sprijinului – 100%

 

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr. 1/21.06.2018:

 1. Ghidul solcitantului v.01, Anexele și fișele de evaluare

 

 

Obiective specifice ale măsurii M1: Dobândirea de informații şi cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, restructurarea și modernizarea în sectoarele de procesare și comercializare pentru produsele agricole, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață şi reducerea șomajului în zonele rurale. Stimularea revenirii / rămânerii în țară a persoanelor din mediul rural care desfășoară activități agricole; Creșterea calității producției agricole; Deschiderea drumului spre inovare și tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”.

Măsura contribuie la prioritatea P1Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Solicitanții pentru acest tip de proiect pot fi entități publice sau private (inclusiv ONG) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și, după caz, prestează servicii de organizare a activităților de informare, diseminare, schimb de experiență etc. în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii.

Beneficiari indirecți: Persoane care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Organizarea cursurilor de formare profesională de scurtă durată și acțiuni de dobândire a competențelor în domeniul agricol:

 • Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției, igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea fertilizanților și amendamentelor în agricultură în concordanță cu standardele Uniunii Europene;
 • Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului;
 • Pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.);
 • Managementul durabil al terenurilor agricole;
 • Dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar;
 • Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului.
 • Costurile eligibile în cadrul acestei masuri sunt costurile legate de organizarea și de furnizarea transferului de cunoștințe sau ale acțiuni de informare, etc.
 • Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative
 • Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției
 • Diversificarea activităților în exploatațiile agricole
 • Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă și agricultură ecologică
 • Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc)

Acțiuni neeligibile:

 • costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de învățământ secundar și superior;
 • costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;
 • costurile cu investițiile.

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț / calitate.