SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU SCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GAL „COLINELE IAȘILOR” – proiect finanțat din PNDR, sM 19.1

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iașilor” a depus in mai 2015 dosarul de candidatură în cadrul apelului de selecție al sub-măsurii 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”, fiind aprobat ulterior. În perioada 06 ianuarie – 30 martie 2016, asociația a avut în vedere pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului privind Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020.

Strategia de dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” este un instrument important pentru microregiune,  pentru a reduce dezechilibrele economice și sociale și disparitățile dintre mediul urban și cel rural. Astfel, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității reprezintă o modalitate de implementare ce a permis partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare locală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

Nevoia de dezvoltare într-o manieră integrată și inovativă a problematicilor de importanță locală, de dezvoltare echilibrată a comunităților locale este vitală pentru accelerarea evoluției comunității din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”. Partenerii sunt încrezători că impactul acțiunilor implementate, prin abordarea de tip LEADER, va fi unul ridicat și se va adresa unui număr important de beneficiari.

GAL „Colinele Iașilor” urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E., ale LEADER și PNDR și presupune dezvoltarea microregiunii într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia.

Strategia Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” contribuie la diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din teritoriu,  la crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază, la creșterea atractivității teritoriului și la îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare/etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural.

Primul pas în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Colinele Iașilor” a fost evaluarea situației curente a teritoriului din perspectiva domeniilor cheie, care a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive și negative ale evoluției sale. Evaluarea situației curente s-a realizat prin consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriu, respectiv prin activități de animare, consultare publică, informare și grupuri de lucru.

În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT și analiza diagnostic, ca instrumente manageriale, în baza cărora au fost stabilite măsuri relevante care asigură îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora.

Măsurile propuse în strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea microregiunii  într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia. Valoarea adăugată a măsurilor derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi, folosind punctele tari și oportunitățile identificate în analiza SWOT în scopul înlăturării sau reducerii efectelor punctelor slabe și a amenințărilor.

Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”, au fost întreprinse activități de animare și întâlniri de lucru ce sunt în concordanță cu obiectivul general propus în cadrul proiectului depus pe sub-măsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, respectiv creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării SDL.

Acțiunile de animare au avut loc câte una în  fiecare dintre cele 15 comune care alcătuiesc teritoriul, respectiv: Bîrnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Șcheia, Scînteia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești, Pâncești.

Pentru antrenarea populației și a tuturor actorilor locali interesați în realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au aplicat chestionare în toate comunele care fac parte din teritoriul GAL. Așadar, un număr de 350 de persoane din teritoriu au fost implicate în identificarea nevoilor ce stau la baza stabilirii priorităților și obiectivelor SDL.

Cele trei întâlniri de lucru organizate în scopul colectării de informații pentru scrierea strategiei, au avut loc în comunele reprezentative, respectiv Țibana, Țibănești și Ciurea.

La acțiunea de consultare publică, actorii locali participanți au identificat, în ceea ce privește administrația publică, nevoi și priorități legate de:  îmbunătățirea infrastructurii sociale, dotarea cu utilaje și echipamente speciale, dezvoltarea resurselor umane, înființarea și dotarea infrastructurii educaționale (școli, grădinițe, creșe, after-school etc.), înființarea și dotarea căminelor culturale, dezvoltarea socio-economică, conservarea patrimoniului, amenajarea de parcuri și locuri de joacă/recreere, săli de sport etc. De asemenea, membrii societății civile care au participat la întâlnirea de consultare publică au considerat că este foarte importantă această etapă de identificare a nevoilor locale, exprimându-și totodată interesul în ceea ce privește implicarea și disponibilitatea acestora în consultarea cu partenerii referitor la intențiile și planurile pentru dezvoltarea rurală a teritoriului.

Acțiunea de informare a avut ca scop informarea partenerilor privind structura pe care o va avea Strategia de Dezvoltare Locală, datele colectate până în prezent din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, respectiv alte date tehnice privind implementarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru  elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”. În cadrul întâlnirii de informare, au fost prezentate  capitolele Strategiei  de Dezvoltare Locală, ce trebuie să conțină fiecare și s-au purtat discuții referitoare la criteriile de selecție.

Acțiunea întâlnire grupuri de lucru tematice a avut ca scop realizarea de grupuri de lucru cu partenerii și a dus la schimburi și aport de idei noi, precum și la obținerea de informații suplimentare privind abordarea LEADER. În această etapă de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL s-a asigurat promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

În baza informațiilor culese prin intermediul chestionarelor, a intervievării actorilor locali și animării teritoriului s-a realizat analiza diagnostic și SWOT a teritoriului, în urma cărora au fost identificate priorităților, obiectivelor și domeniilor de intervenție prezentate în capitolul IV a SDL, acestea constituind pilonul principal în vederea elaborării de către echipa tehnică GAL a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL „Colinele Iașilor”.

În data de 30 martie 2016, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iașilor” a depus Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, iar pe 1 septembrie 2016 a fost semnată și înmânată Autorizația de Funcționare a GAL-ului.