ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL

PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020,

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metolodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Asociatia Grupul de Actiune Locala “Colinele Iasilor”, Sat Ciurea, Comuna Ciurea, judetul Iasi, www.colineleiasilor.ro; email secretariatgal@colineleiasilor.com, Telefon: 0232296018 Fax: 0232296018 anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

 

Procedura de selecție a partenerilor dar și desfășurarea activităților pe întreaga perioadă de derulare a parteneriatului vor fi guvernate de următoarele principii: legalitate, transparență, nediscriminare, tratamentul egal / imparțialitate, profesionalism, operativitate, asigurarea egalității de șanse și confidențialitate, eficiența utilizării fondurilor

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare mai sus menționată sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice.

Activițățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfășura pe o perioadă de 36 de luni. 

Activitățile eligibile, care vor fi derulate în cadrul proiectului, sunt cele menționate în Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020/ GHID SOLIDAR START-UP versiunea 09 august 2018 cât și activitățile orizontale: managementul proiectului, achiziții publice și măsuri specifice pentru informare și publicitate pentru proiect (documentul se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro), după cum urmează:

 

Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Acţiunile eligibile în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție. Totodată, antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entităților nou înființate, vor putea beneficia de activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul social.

 

 

Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de implementare:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului ;

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate ;

I.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică ;

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale ;

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri ;

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului ;

II.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului ;

II.4 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

PROFILUL PARTENERILOR

Având în vedere activitățile pe care urmează să le desfășoare în cadrul proiectului, Asociatia Grupul de Asociatia Grupul de Actiune Locala “Colinele Iasilor”, Sat Ciurea, Comuna Ciurea, judetul Iasi, www.colineleiasilor.ro; email secretariatgal@colineleiasilor.com, Telefon: 0232296018 Fax: 0232296018, caută parteneri, entități cu personalitate juridică înregistrate în România, astfel:

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, respectiv:

 1. entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;
 2. alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

Partenerii vor putea fi autorități publice, ONG-uri, companii private, agenții, instituții de învățământ, cu competențe și experiență în domeniile descrise mai sus pentru fiecare partener în parte.
CRITERII PENTRU SELECTAREA ORGANIZAȚIILOR PARTENERE:

Condițiile generale de eligibilitate ale partenerilor sunt menționate în ghidul ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman” disponibil pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/.

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei pentru entități de economie socială trebuie să demonstreze îndeplinirea condiției privind capacitatea tehnică, respectiv desfășurarea, între data înființării acestuia și data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea de resurse financiare. În cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/contract de prestări de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice să fi fost inițiate și finalizate în perioada menționată. Pentru dovedirea acestui element al capacităţii tehnice, administratorul schemei va prezenta, după caz, copii după contractele de finanţare, acordurile de parteneriat şi extrasele din anexele relevante la contractele de finanţare (de exemplu, cererea de finanţare, rapoartele finale, etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind activităţilemenţionate și/sau alte documente similare, din care să rezulte explicit experienţa solicitată conform prezentului ghid.

În cazul în care administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale presupune existența unui parteneriat între categoriile mai sus menționate, va fi desemnat un lider de parteneriat și vor fi specificate atribuțiile și obligațiile partenerilor, precum și activitățile pe care le va implementa fiecare partener. Criteriile de eligibilitate vor fi evaluate la nivelul parteneriatului. Administratorul schemei este considerat a fi parteneriatul creat.

 

Criteriile de eligibilitate, inclusiv cele privind capacitatea tehnică, vor fi evaluate la nivelul parteneriatului, după cum urmează:

 1. condițiile privind capacitatea financiară vor fi evaluate la nivelul fiecărei entități componente a parteneriatului, conform condițiilor stipulate în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
 2. condițiile privind capacitatea tehnică trebuie îndeplinite de cel putin unul din membrii parteneriatului care realizează în proiect activitatea/activitățile care reclamă dovedirea capacității tehnice: activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri. Avand in vedere gradul de complexitate ridicat al unui proiect elaborat in conditiile acestui apel de proiecte, oricare din activitățile mentionate anterior poate fi realizată de unul sau mai mulți parteneri. In cazul in care una dintre activitatile mentionate anterior este realizată de mai multi parteneri, cel puțin unul dintre acestia trebuie sa facă dovada îndeplinirii condiției privind capacitatea tehnică.
  Potențialii parteneri trebuie să respecte regulile generale privind eligibilitatea (Ghidul General – POCU).

Potențialii parteneri NU trebuie să se afle în niciuna din următoarele situații, (conform prevederilor Ghidului General POCU): 

 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 • partenerul şi/sau reprezentanții săi legali/structurile de conducere ale acestuia şi persoanele care asigură conducerea partenerului se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitară în vigoare;
 • se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații;
 • se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanţare.

Potențialii parteneri trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului. Potențialul partener trebuie să se angajeze să suporte partea de cheltuieli eligibile care îi revine precum și partea de cheltuieli neeligibile. Fiecare partener va suporta contribuția proprie la cheltuieli eligibile, proporțional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente acțiunilor pe care le va implementa. De asemenea, fiecare potențial partener va suporta 100% cheltuielile neeligibile rezultate din implementarea activităților sale.

 

Potențialii parteneri trebuie să demonstreze că are capacitate financiară şi operaţională. 
Capacitatea financiară și operațională se definește ca valoare maximă a asistenței financiare nerambursabile pe care poate să o obțină fiecare membru al parteneriatului în funcție de tipul organizației pe care o reprezintă. Capacitatea financiară şi operaţională a fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluată având în vedere informaţiile privind experienţa în domeniul proiectelor, (Cifra de afaceri/venituri totale), în raport cu resursele puse la dispoziţie sau resursele necesare pentru implementarea proiectului.
Capacitatea operațională a partenerului – reprezintă ani de experiență minimă în domeniul proiectelor pentru care se solicită finanțare/ proiecte similare implementate anterior.

 

Capacitatea financiară a parteneriatului – în funcție de tipul partenerului

 

 1. Instituții publice

Nu se evaluează cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este dată de valoarea bugetului alocat activităților de care este responsabilă instituția publică în cadrul proiectului.

 

 1. Organizații Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2, n-3 si n-4) conform situaţiilor financiar – contabile (balanță, bilanț contabil) SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

 1. Societăți Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2, n-3 si n-4) conform situaţiilor financiar – contabile (balanţă, bilanț contabil) SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale .

 

 1. Organizații Neguvernamentale cu vechime mai mică de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

 

 1. Societăți Comerciale cu vechime mai mică de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

Maxim 1 membru al parteneriatului va beneficia de valoare maximă a finanțării nerambursabile de 40% sau 30%, după caz.  Pentru ceilalți membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul de calcul prin raportare la cifra de afaceri/venituri totale.

Dosarul de candidatură al potențialului partener va cuprinde următoarele documente:

 1. Anexa 1 – Scrisoare de intenție (în original);
 2. Anexa 2 – Fișa partenerului (în original) ;
 3. Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al potențialului partener privind eligibilitatea (în original);
 4. Anexa 4 – Declarație de angajament a potențialului partener privind asigurarea contribuției proprii din valoarea cheltuielilor eligibile aferentă activităților pe care le va implementa în proiect și eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora (în original);
 5. Anexa 5 – Declarație privind conflictul de interese (în original);
 6. Certificat de înregistrare fiscală (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
 7. Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal) sau declarație pe proprie raspundere a reprezentantului legal ca organizația nu are datorii fiscale (în original) ;
 8. Certificat constatator emis de Registrul Comerţului, act constitutiv şi/sau statut/ orice alt act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi desfăşurate (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
 9. CV-urile experților cheie propuși pentru implementarea activităților pe care potențialul partener intenționează să le desfășoare în cadrul proiectului. Experții propuși vor avea următorul profil: studii superioare absolvite cu diplomă de licență și experiență în activitățile propuse de aplicant (în original, semnate și datate de fiecare expert propus).

Calendarul procedurii de selecție:

Etapa procedurii de selectie Data limita
Publicarea anuntului de intentie pentru selectarea partenerilor 16.11.2018
Depunere oferte 28.11.2018
Publicare rezultate selectie parteneri 03.12.2018
Primire contestatii 04.12.2018
Solutionare contestatii 07.12.2018
Publicare rezultate finale 07.12.2018

 

Procedura de evaluare a partenerilor:

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos.  Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor ce se preconizează a se desfăşura de către parteneri în cadrul proiectului. Criteriile de evaluare și punctajele maxime pentru fiecare criteriu sunt detaliate în continuare:

Grila de evaluare parteneri privati:

Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1 Ofertantul are experiență de minimum 12 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului. – 30p

 

Ofertantul are experiență de minimum 6 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului. – 15 p

30
2 Principalele activităţi propuse a fi desfăşurate de partener în cadrul proiectului pentru care a demonstrat că are experienţa necesară: 
– 1 activitate propusă – 10p
– 2 activități propuse – 15p
15
3 Numar experti cheie cu experienta in tipul de activitate asumat (conform CV)

1 experti – 10 p

Mai mult de 2 experti – 15 p

15
4 Experienta in activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri. – 20 p 20
5 Experienta in activități de informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului si experienta in activități de selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile organizate – 20 puncte 20

IMPORTANT!!!!
Potențialii parteneri care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate și care nu demonstrează capacitatea operațională și financiară vor fi excluşi din procesul de selecţie.  De asemenea, lipsa unuia din documentele ce trebuie depuse de fiecare potențial partener conduce automat la respingerea candidaturii acestuia. 

Organizatiile interesate vor depune dosarul de candidatură continand documentele solicitate, completate, semnate si stampilate de reprezentantul legal, in plic sigilat pe care se specifica: Pentru selectia de parteneri in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

 

Dosarul de candidatura va fi trimis pe mail sau se va depune la sediul Asociatiei Grupului de Actiune Locala “Colinele Iasilor”, Primaria Ciurea, Etaj 2, Sat Ciurea, Comuna Ciurea, judetul Iasi, www.colineleiasilor.ro; email secretariatgal@colineleiasilor.com, Telefon: 0232296018 Fax: 0232296018.

Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre aplicanti se poate face la adresa de e-mail de mai sus. Rezultatele procedurii de selectie vor fi publicate pe site-ul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Colinele Iasilor” www.colineleiasilor.ro.
Mentionam ca selectarea ca potential partener conform acestei procedure nu creaza nici o obligatie pentru Asociatia Grupul de Actiune Locala “Colinele Iasilor” in situatia in care cererea de finantare depusa nu a fost selectata pentru finantare. Toate activitatile desfasurate in timpul redactarii cererii de finantare nu fac obiectul niciunei pretentii de natura financiara sau de orice alta natura pentru niciuna dintre parti.
Asociatia Grupul de Actiune Locala “Colinele Iasilor” isi rezerva dreptul de a cere documente suport suplimentare partenerilor selectati (de exemplu: bilant contabil, cazier fiscal, etc) inainte de incheierea acordului de parteneriat.

Manager GAL Colinele Iasilor

Basu Iulian-Emil

 

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU