Atenție!

Pentru justificarea condiției de eligibilitate „Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Colinele Iașilor”, solicitantul trebuie să anexeze Cererii de Finanțare documentul Extras din Strategia GAL (cap IV-Obiective, priorități și domenii de intervenție).

În plus, solicitantul poate să anexeze și Fișa Măsurii în care se încadrează proiectul, justificând astfel corelarea dintre obiectivele specifice prevăzute în Fișa Măsurii și obiectivele propuse în Cererea de Finațare. 

De asemenea, solicitantul trebuie să argumenteze în Planul de afaceri/Memoriul justificativ/SF/DALI contribuția proiectului la atingerea obiectivelor generale și specifice aferente măsurii pe care se solicită finanțare.

Descărcați aici documentul:

  1.  Extras din Strategia GAL
Clarificări privind întocmirea Dosarului Cererii de Finanțare